Schuldsanering: Wettelijke schuldsanering

Wellicht lukt het u niet om uw schulden af te betalen door een minnelijk akkoord (sanering van uw schuld via bemiddeling). U kunt dan proberen gebruik te maken van wettelijke schuldsanering die wordt geregeld via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Schuldeisers hebben meer baat bij een minnelijk akkoord dan bij een wettelijke sanering. In het eerste geval zien zij meer van hun vorderingen terug. De reden is dat bij wettelijke sanering ook de bewindvoerder uit het aflossingsbedrag wordt betaald. Schuldeisers kunnen een wettelijke regeling overigens niet blokkeren.

Indienen verzoekschrift
Om in aanmerking te komen voor een wettelijke schuldsanering, moet u een verzoekschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank in uw regio. Richt het verzoekschrift aan de afdeling Faillissementen.

Het verzoekschrift moet bestaan uit:

  • Een overzicht van uw schulden, inkomsten, vermogen, eventuele boedelzaken en vaste lasten.
  • Een bijlage met een verklaring waar uit blijkt dat het niet mogelijk is om tot een minnelijk akkoord te komen. Heeft u eerder bij de gemeente aangeklopt voor ondersteuning via Bbz of schuldbemiddeling, dan zijn al uw gegevens al bekend. De verklaring kan dan eenvoudig worden opgesteld.
  • Een conceptsaneringsplan. Dit is een aanbod dat eerder aan schuldeisers is voorgelegd.

Verloop saneringsperiode
Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan eindigen het beslag op uw bezittingen en andere incassomaatregelen. De rechtbank bepaalt welke schulden in aanmerking komen voor aflossing en stelt een afbetalingsregeling vast.

Tijdens de periode van de sanering zult u een behoorlijke tijd een laag inkomen hebben. Daar staat tegenover dat na afloop van de regeling een nieuwe start mogelijk is.

Na afloop van de saneringsperiode controleert de rechtbank of alles volgens afspraak is gelopen. Ook deelt hij het opgespaarde bedrag uit aan de schuldeisers.

De wet biedt de mogelijkheid uw onderneming voort te zetten tijdens de saneringsperiode, al is het niet echt de bedoeling.

Bewindvoerder
De rechtbank wijst een bewindvoerder aan. De bewindvoerder controleert of u zich aan de afspraken houdt, opent alle post en moet voor sommige handelingen toestemming geven.

Afwijzing verzoek
De rechtbank kan uw verzoek om meerdere redenen afwijzen:

  • Als uit de verklaring bij het verzoekschrift onvoldoende duidelijk is dat een minnelijk akkoord niet mogelijk is. U moet hiervoor serieuze pogingen hebben ondernomen.
  • Als blijkt dat er sprake is van fraude of onverantwoord gedrag.
  • Als de rechtbank verwacht dat de gemaakte afspraken niet nagekomen zullen worden.

Registratie schuldsanering
De schuldsanering wordt op verschillende plaatsen geregistreerd:

  • bij het schuldsaneringsregister bij de rechtbanken;
  • door de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch (ook publicatie via Internet);
  • bij het Bureau Kredietregistratie (als u een saneringskrediet hebt ontvangen).